വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനശേഷി കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് രക്തത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ വർധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കുറക്കാൻ നിലവിൽ മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ മാംസ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും അന്നജങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയതുമായ ഈ ഭക്ഷണരീതി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു.


2 Comments

അബ്ദുൽകരീം ഉസ്താദ് · February 2, 2019 at 1:00 pm

എല്ലാവരും മാനസികവും ശാരീരികവും വിശ്വാസ പരവുമായി ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തുക

Shylendran · December 18, 2019 at 6:34 pm

Very good advise.Thank you very much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *