മൂന്ന് മികച്ച കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു, saturated കൊഴുപ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. വീഡിയോ കാണാം.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *