മൂന്ന് മികച്ച കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു, saturated കൊഴുപ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. വീഡിയോ കാണാം.


1 Comment

Mohamed moidutty · February 9, 2019 at 8:07 am

Very good

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.