എന്താണ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് NV ഹബീബ് റഹ്മാൻ എടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ കാണാം.


1 Comment

Abdul Gafoor · January 31, 2019 at 7:52 am

Very informative…. Thanks sir

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.