ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നോർമൽ ആകും. മരുന്നുകൾ BP നോർമൽ ആകുന്ന മുറക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്താനെ  പാടുള്ളു.


3 Comments

Anilkumar · March 1, 2019 at 12:10 pm

Nice

Baiju Koshy · October 27, 2019 at 8:04 am

Hi, I am 36 years old, I have 100kg weight, 173cm height. I am having medicine for diabetes & cholesterol for last 5 years. I am using both insulin & medicine for diabetes. Can anyone suggest to reduce my weight.

SHAFI HAMEED · November 23, 2019 at 8:44 pm

ഞാൻ മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് ഒരു തവണ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്ററി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് . BP ക്ക് മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആസ്പിരിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്നി സ്റ്റോണിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് …ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നം ഇതുവരെയില്ല….. എനിക്ക് LCHF ഡയറ്റ് ചെയ്യാമൊ ….????? മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു …….

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.