ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് നോർമൽ ആകും. മരുന്നുകൾ BP നോർമൽ ആകുന്ന മുറക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്താനെ  പാടുള്ളു.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *