ഇത്തരം മസ്തിഷ്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലാണ് strict LCHF അഥവാ ketogenic diet ഏറ്റവും അദ്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്.


2 Comments

Raju P K · May 11, 2019 at 3:54 am

I am a Parkinson Patient and taking medicine since last 12years

Shareef · September 2, 2019 at 6:55 pm

Allergy mook eppoyum adayunnu
Thala peruppam
Marikkittumo

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.