താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് copy ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ browser ൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചാനലിൽ LCHF സംബന്ധമായ മിക്കവാറും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടിയുണ്ട്.

https://www.youtube.com/channel/UCtu4thgvtuajlQ6_MmXfFzA


2 Comments

Abdulmajeed · January 7, 2019 at 11:49 pm

Very good information’s

Rafeeq · January 15, 2019 at 3:40 am

5 മാസമായി LCHF ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ wait തീരെ കുറഞ്ഞ് പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *