താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് copy ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ browser ൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചാനലിൽ LCHF സംബന്ധമായ മിക്കവാറും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടിയുണ്ട്.

https://www.youtube.com/channel/UCtu4thgvtuajlQ6_MmXfFzA


6 Comments

Abdulmajeed · January 7, 2019 at 11:49 pm

Very good information’s

Rafeeq · January 15, 2019 at 3:40 am

5 മാസമായി LCHF ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ wait തീരെ കുറഞ്ഞ് പോയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്

    Mohamedali · February 3, 2019 at 10:09 pm

    തൈറോയിട് ഉള്ള ഒരാൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കണം

askar · January 30, 2019 at 10:49 pm

lchf lu smoking kondulla dhoshangal enthokkeyanu

Mohamedali · February 4, 2019 at 11:40 pm

തൈറോയിട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എതെങ്കിലും LCHF ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കകയോ അളവു കുറയുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ

Nasarudeen · August 14, 2019 at 1:38 am

ഫാറ്റിലിവർ സ്റ്റേജ് 2 anu
ട്രൈഗ്ലിസറൈടു 330
42age 83 വെയിറ്റ്
Lchfഎങ്ങനെയാണു തുടങ്ങേണ്ടത്

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.