ഭാരം കുറയുന്നതിനെ പല ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരകോശങ്ങളിൽ ജലാംശം കൂടുതലുള്ളവർക്കു ആദ്യത്തെ മാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭാരം കുറഞ്ഞു കാണും. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കിലോ എല്ലാം കുറയും . അത് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണമാണ്. പിന്നീട് കൊഴുപ്പു കുറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാരക്കുറവ് മാസത്തിൽ     1 -3 കിലോയോക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. എന്നാൽ കോശങ്ങളിൽ ജലാംശം കുറവുള്ളവരിൽ ആദ്യത്തെ മാസത്തിലുള്ള ഈ പെട്ടെന്നുള്ള  ഭാരക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.അവർക്കു കൊഴുപ്പു കുറയുന്നത് കാരണമുള്ള സാവകാശമുള്ള ഭാരക്കുറവെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. മാസത്തിൽ   ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോ മാത്രം. അതേപോലെ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും ഭാരം കുറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും. അവർ T S H  പരിശോധിച്ച് നോർമൽ ആകുന്നതു വരെ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ടി വരും.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.