ഓട്ടിസം, അൽഷിമേഴ്‌സ്, പാർക്കിൻസൺസ്, schizo affected disorders എന്നിവയിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് അത്ഭുതകരമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ധാരാളം വാർത്തകൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തലച്ചോറിന്റെ കോശങ്ങൾക്ക് insulin resistance വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത്തരം കോശങ്ങൾക്ക് കീറ്റോണുകൾ ലഭ്യമാവുമ്പോൾ തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ സുഖമാവുന്നു.

മറ്റു ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഡയറ്റ് മേല്പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കു തീർച്ചയായും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.

Autism spectrum disorder (ASD) is a broad term used to describe a group of neurodevelopmental disorders.

These disorders are characterized by problems with communication and social interaction. People with ASD often demonstrate restricted, repetitive, and stereotyped interests or patterns of behavior.

ASD is found in individuals around the world, regardless of race, culture, or economic background. According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), autism does occur more often in boys than in girls, with a 4 to 1 male-to-female ratio.

The CDC estimated in 2014 that nearly 1 in 59 children have been identified with ASD.

There are indications that instances of ASD are on the rise. Some attribute this increase to environmental factors. However, experts debate whether there’s an actual increase in cases or just more frequent diagnoses.

The DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is published by the American Psychiatric Association (APA) and is used by clinicians to diagnose a variety of psychiatric disorders.

The DSM-5  currently recognizes five different ASD sub types, or specifiers. They are:

  • with or without accompanying intellectual impairment
  • with or without accompanying language impairment
  • associated with a known medical or genetic condition or environmental factor
  • associated with another neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder
  • with catatonia

Someone can be diagnosed with one or more specifiers.

autism

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.