തീർച്ചയായും. ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം ഈ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് പൂർണമായും സുഖപ്പെടും. എന്നാൽ മരുന്നുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിർത്താൻ പാടുള്ളു.

hypothyroidism

Hypothyroidism (underactive thyroid) is a condition in which your thyroid gland doesn’t produce enough of certain important hormones.

Women, especially those older than age 60, are more likely to have hypothyroidism. Hypothyroidism upsets the normal balance of chemical reactions in your body. It seldom causes symptoms in the early stages, but over time, untreated hypothyroidism can cause a number of health problems, such as obesity, joint pain, infertility and heart disease.

The good news is that accurate thyroid function tests are available to diagnose hypothyroidism, and treatment of hypothyroidism with synthetic thyroid hormone is usually simple, safe and effective once you and your doctor find the right dose for you.

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.