അനാവശ്യമായി രോഗികൾക്ക് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യാപാരതന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അസീം മൽഹോത്ര വിശദീകരിക്കുന്നു.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.