പ്രമേഹനിവാരണം നിലവിലുള്ള  മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. സാറാ ഹൽബെർഗ്‌ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ പേജിൽ വീക്ഷിക്കാം..


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.